مجوز ورود در روزهای تعطیل

همکار گرامی،

لطفاً پس از تکمیل فرم زیر و تایید اطلاعات وارد شده، نسخه چاپ شده نهایی "درخواست مجوز ورود در ایام تعطیل" را توسط مدیر فروشگاه مهر و امضاء نمایید و به دفتر هیئت مدیره مرکز کامپیوتر ایران جهت پیگیری مراحل بعدی مراجعه نمایید. بدیهی است همکاران ما فقط درخواست های صحیح و کامل شده را در دستور کار قرار می دهند.

شماره واحد
نام مالک واحد
نام مستاجر
تاریخ پایان اجاره
نوع فعالیت
نام فروشگاه
آدرس ایمیل
شماره موبایل

اطلاعات و جزئیات ورود در ایام تعطیل

تعداد افراد
دلیل ورود
توضیحات
از تاریخ
از ساعت
تا تاریخ
تا ساعت

همکار گرامی،

لطفاً پس از تکمیل فرم زیر و تایید اطلاعات وارد شده، نسخه چاپ شده نهایی "درخواست مجوز ورود در ایام تعطیل" را توسط مدیر فروشگاه مهر و امضاء نمایید و به دفتر هیئت مدیره مرکز کامپیوتر ایران جهت پیگیری مراحل بعدی مراجعه نمایید. بدیهی است همکاران ما فقط درخواست های صحیح و کامل شده را در دستور کار قرار می دهند.