مجوز دریافت فیلم دوربین

همکار گرامی،

لطفاً پس از تکمیل فرم زیر و تایید اطلاعات وارد شده، نسخه چاپ شده نهایی "درخواست مجوز دریافت فیلم دوربین مدار بسته" را توسط مدیر فروشگاه مهر و امضاء نمایید و به دفتر هیئت مدیره مرکز کامپیوتر ایران جهت پیگیری مراحل بعدی مراجعه نمایید. بدیهی است همکاران ما فقط درخواست های صحیح و کامل شده را در دستور کار قرار می دهند.

شماره واحد
نام مالک واحد
نام مستاجر
تاریخ پایان اجاره
نوع فعالیت
نام فروشگاه
آدرس ایمیل
شماره موبایل

تاریخ و ساعت دریافت فیلم دوربین مداربسته

از تاریخ
از ساعت
تا تاریخ
تا ساعت

همکار گرامی،

لطفاً پس از تکمیل فرم زیر و تایید اطلاعات وارد شده، نسخه چاپ شده نهایی "درخواست مجوز دریافت فیلم دوربین مدار بسته" را توسط مدیر فروشگاه مهر و امضاء نمایید و به دفتر هیئت مدیره مرکز کامپیوتر ایران جهت پیگیری مراحل بعدی مراجعه نمایید. بدیهی است همکاران ما فقط درخواست های صحیح و کامل شده را در دستور کار قرار می دهند.