صدای مشتری

[vc_row rtl_reverse=”yes”][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”صدای مشتری” font_container=”tag:h2|text_align:right” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.iccshop.org%2F%25d8%25b5%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%2F|||”][vc_raw_html]JTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGp1c3RpZnklM0IlMjIlM0UlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlMjAlREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODUlREIlOEMlRDglOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlREElQTklRDklODclMjAlRDklODYlRDglQjglRDglQjElRDglQTclRDglQUElRDglOEMlMjAlRDklQkUlREIlOEMlRDglQjQlRDklODYlRDklODclRDglQTclRDglQUYlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUElRDklODIlRDglQTclRDglQUYlRDglQTclRDglQUElMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQjElRDglQTclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODUlRDglQTclMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODUlREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODUlREIlOEMlMjAlREElQUYlRDglQjAlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDglQUYlMjAlRDglQjMlRDklQkUlRDglQTclRDglQjMlREElQUYlRDglQjIlRDglQTclRDglQjElREIlOEMlRDklODUuJTNDYnIlMjAlMkYlM0UlMEElRDklODglRDglQTclRDglQUQlRDglQUYlMjAlRDglQTclRDklODUlRDklODglRDglQjElMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODUlRDglQjElREElQTklRDglQjIlMjAlREElQTklRDglQTclRDklODUlRDklQkUlREIlOEMlRDklODglRDglQUElRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDglQjElRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDglQjElRDklODglREIlOEMlREElQTklRDglQjElRDglQUYlMjAlRDglQUElRDglQUYlRDglQTclRDklODglRDklODUlMjAlRDklODglMjAlRDglQUElRDglQjMlRDklODclREIlOEMlRDklODQlMjAlRDglQTclRDglQjElRDglQUElRDglQTglRDglQTclRDglQjclMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODYlRDklODIlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODUlRDglQUMlRDglQUElRDklODUlRDglQjklMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODUlRDklODYlRDglQjglRDklODglRDglQjElMjAlRDglQjIlREIlOEMlRDglQjElMjAlRDglQUElRDglQjQlREElQTklREIlOEMlRDklODQlMjAlREElQUYlRDglQjElRDglQUYlREIlOEMlRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElM0ElM0MlMkZwJTNFJTBBJTBBJTNDdWwlM0UlMEElMDklM0NsaSUyMHN0eWxlJTNEJTIydGV4dC1hbGlnbiUzQSUyMGp1c3RpZnklM0IlMjIlM0UlRDglQUElRDglQjMlRDglQjElREIlOEMlRDglQjklMjAlRDklODElRDglQjElRDglQTIlREIlOEMlRDklODYlRDglQUYlMjAlRDklQkUlRDglQTclRDglQjMlRDglQUUlREElQUYlRDklODglREIlOEMlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQjMlRDklODglRDglQTclRDklODQlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQjQlREElQTklRDglQTclREIlOEMlRDglQTclRDglQUElMjAlRDglQTclRDglQUQlRDglQUElRDklODUlRDglQTclRDklODQlREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDglQTclRDklODYlM0MlMkZsaSUzRSUwQSUwOSUzQ2xpJTIwc3R5bGUlM0QlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwanVzdGlmeSUzQiUyMiUzRSVEOSU4NiVEOCVCOCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4NSVEOCVCMSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSUyMCVEOSU4NiVEOCVBRCVEOSU4OCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBNiVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVBRCVEOCVCNSVEOSU4OCVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRSVEOCVBRiVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCMyVEOSU4OCVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVBRCVEOCVBRiVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEQSVBOSVEOCVCMiUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOSU4NSVEOSVCRSVEQiU4QyVEOSU4OCVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4NiUzQyUyRmxpJTNFJTBBJTA5JTNDbGklMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTIyJTNFJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUIyJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUI3JUQ4JUFEJTIwJUQ4JUIxJUQ4JUI2JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTNDJTJGbGklM0UlMEElM0MlMkZ1bCUzRSUwQSUwQSUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBqdXN0aWZ5JTNCJTIyJTNFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUFEJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUI0JUQ4JUFBJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJTI4Q1JNJTI5JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJURBJUE5JUQ4JUIyJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ5JUJFJURCJThDJUQ5JTg4JUQ4JUFBJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JUQ4JThDJTIwJUQ5JUJFJUQ4JUIzJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUIxJUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ5JTgxJUQ4JUIxJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUFBJURBJUE5JUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg0JTIwJUQ4JUI0JUQ4JUFGJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JThDJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUI4JUQ5JTg4JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUE3JUQ5JTgxJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI3JUQ5JTg0JUQ4JUE3JUQ4JUI5JUQ4JUE3JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFBJURBJUE5JUQ5JTg1JURCJThDJUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUIxJUQ4JUIzJURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUI2JUQ5JTg4JUQ4JUI5JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg1JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUIzJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ5JTg2JUQ4JUFGJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBLiUzQyUyRnAlM0UlMEElMEElM0NwJTIwc3R5bGUlM0QlMjJ0ZXh0LWFsaWduJTNBJTIwanVzdGlmeSUzQiUyMiUzRSVEOSU4NSVEOCVCNCVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCNyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4MiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4NSUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOCVBNyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVCMyVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOCU4QyUyMCVEOSVCRSVEQiU4QyVEOCVCNCVEOSU4NiVEOSU4NyVEOCVBNyVEOCVBRiVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEQiU4QyVEOCVBNyUyNm5ic3AlM0IlMjAlRDglQjQlREElQTklRDglQTclREIlOEMlRDglQTclRDglQUElMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDklODUlRDglQjclRDklODQlRDglQjklMjAlRDklODYlRDklODUlRDglQTclREIlOEMlREIlOEMlRDglQUYlM0ElM0MlMkZwJTNFJTBB[/vc_raw_html][vc_single_image image=”157″ img_size=”medium”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1539096364818{background-color: #f1f1f1 !important;}”][vc_column_text]

نام
نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره موبایل
کالا یا خدمات خریداری شده
نام فروشگاه
تلفن فروشگاه
طبقه / واحد
نام فروشنده
سوال / پیشنهاد / انتقاد / شکایت
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]