فرم خرید و جابه جایی خط

همکار گرامی،

لطفاً پس از تکمیل فرم زیر و تایید اطلاعات وارد شده، نسخه چاپ شده نهایی "درخواست خرید و جا به جایی خطوط" را توسط مدیر فروشگاه مهر و امضاء نمایید و به دفتر هیئت مدیره مرکز کامپیوتر ایران جهت پیگیری مراحل بعدی مراجعه نمایید. بدیهی است همکاران ما فقط درخواست های صحیح و کامل شده را در دستور کار قرار می دهند.

شماره واحد
نام مالک واحد
نام مستاجر
تاریخ پایان اجاره
نوع فعالیت
نام فروشگاه
آدرس ایمیل
شماره موبایل

لیست خطوط شهری

خط شهری 1
خط شهری 2
خط شهری 3
خط شهری 4
خط شهری 5
خط شهری 6
خط شهری 7
خط شهری 8
خط شهری 9
خط شهری 10

لیست خطوط داخلی

خط داخلی 1
خط داخلی 2
خط داخلی 3
خط داخلی 4
خط داخلی 5
خط داخلی 6

تعداد خطوط مورد نیاز جهت خرید

تعداد خطوط شهری مورد نیاز
تعداد خطوط داخلی مورد نیاز

شماره واحد های مبداء و مقصد جهت جا به جایی

جا به جایی از واحد
جا به جایی به واحد

لیست خطوط جهت جابه جایی

خط جا به جایی 1
خط جا به جایی 2
خط جا به جایی 3
خط جا به جایی 4
خط جا به جایی 5
خط جا به جایی 6
خط جا به جایی 7
خط جا به جایی 8
خط جا به جایی 9
خط جا به جایی 10

همکار گرامی

لطفاً پس از تکمیل فرم زیر و تایید اطلاعات وارد شده، نسخه چاپ شده نهایی "درخواست خرید و جا به جایی خطوط" را توسط مدیر فروشگاه مهر و امضاء نمایید و به دفتر هیئت مدیره مرکز کامپیوتر ایران جهت پیگیری مراحل بعدی مراجعه نمایید. بدیهی است همکاران ما فقط درخواست های صحیح و کامل شده را در دستور کار قرار می دهند.